top of page
บริหารงานการตลาดและการขาย.jpg

บริการของ match time ด้านบริหารงานการตลาดและการขาย


              เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศในตลาดหลักทรัพย์ ที่จะสามารถบริหารด้านงานการตลาดและขาย

             โดยการจัดทำแผนการตลาดและขายโครงการ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับเจ้าของโครงการ การทำภาพลักษณ์โครงการ (Branding) ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activity) และเตรียมทีมงานขาย (Sole Agency) ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ Training แบบเฉพาะ

1. บริการบริหารการงานด้านตลาด ( Marketing Management)


   • การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง Demand & Supply รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการกับคู่แข่ง 
   • ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
   • กำหนดลูกค้าเป้าหมาย และวาง Positioning ของโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
   • การสร้างภาพลักษณ์โครงการ (Branding) มีจุดขายชัดเจนแตกต่างกับคู่แข่ง
   • วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
   • วางแผนด้านการตลาดและการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการงานการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์
บริการงานการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์

2. บริการบริหารงานขายโครงการ (Sale Management) 


• จัดทีมงานขายที่เป็นมืออาชีพนั่งประจำโครงการพร้อมทั้งมีผู้จัดการงานขายเข้าไปดูแลตลอดอายุสัญญา
• ดูแลรับผิดชอบงานระบบขายแบบครบวงจร วางแผนกลยุทธ์การขาย โน้มน้าวและติดตามลูกค้า เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ตั้งแต่ ประสานงานลูกค้า นำเสนอสินค้า ปิดการจอง และโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
• จัดเตรียมเอกสารทำสัญญา และติดตามงวดผ่อนชำระ
• จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอสินเชื่อ ติดต่อประสานงานธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ
• จัดทำสรุป Report ยอด Walk-Call-Book ประจำอาทิตย์ และสรุปยอดขายประจำเดือน
• ประเมินผล วิเคราะห์แก้ไขปัญหายอดขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริหารงานการตลาดและการขาย

บทความล่าสุด / ข่าวสาร

bottom of page