top of page
บริการด้านพัฒนาโครงการ.jpg

บริการของ match time ด้านพัฒนาโครงการ


1. งานขออนุญาตต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ งานจัดทำ EIA (ถ้ามี )                      รับเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโครงการจัดสรรที่ดิน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 
   • รับทำการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน,โอนใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน, แก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน 
   • รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น จดทะเบียนซื้อขาย จดทะเบียนสิทธิการเช่า จดทะเบียนจำนอง จดทะเบียนแบ่งแยกฯลฯ 

   • รับเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เช่น จดทะเบียนซื้อขายที่ดิน จดทะเบียนสิทธิการเช่า จดทะเบียนจำนอง ฯลฯ

2. งานบริหารงานก่อสร้าง ประกอบด้วย แผนงานก่อสร้าง กำหนดต้นทุน งานจัดหาผู้รับเหมา-Supplier-วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริการด้านพัฒนาโครงการ-01.jpg

บริการด้านพัฒนาโครงการ

บทความล่าสุด / ข่าวสาร

bottom of page