top of page
ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน.jpg

          บริการของ match time ด้านวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน

     การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Project Feasibility Study)  โครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ประเภทบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ฯลฯ เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้

 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้ง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพโครงการ (Physical Feasibility Study)
2. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal  Feasibility Study)
3. ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing  Feasibility Study)
4. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial  Feasibility Study)

สิ่งที่ท่านจะได้รับในบริการของเรา

• ให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้

• ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

• ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น Lifestyle กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

• Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ GP / NP / IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

Feasibility-01.jpg

Project Feasibility Study

บทความล่าสุด / ข่าวสาร

bottom of page