top of page

วิเคราะห์และวิจัยตลาด (Market research)ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท

Updated: Sep 25, 2018


ขึ้นอยู่กับรายละเอียดอื่นๆ รูปแบบของงานวิจัย สถานที่ และตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับลูกค้า กรุงเทพฯและปริมณฑล

งวดที่ 1 : เซ็นสัญญาจ้าง (20% ของใบเสนอราคา)

งวดที่ 2 : นำเสนอรูปแบบงานครั้งแรก (40% ของใบเสนอราคา)

งวดที่ 3 : ส่งงาน (40% ของใบเสนอราคา)


สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ( ค่าเดินทางและค่าที่พัก ไม่ได้รวมในค่าบริการ *เป็นไปตามข้อพิจารณาของลูกค้าและบริษัทที่จะตกลงกันต่อไป )

งวดที่ 1 : ตอบรับใบเสนอราคา (20% ของใบเสนอราคา)

งวดที่ 2 : เซ็นสัญญาจ้าง (20% ของใบเสนอราคา)

งวดที่ 3 : นำเสนอรูปแบบงานครั้งแรก (30% ของใบเสนอราคา)

งวดที่ 4 : ส่งงาน (30% ของใบเสนอราคา)

Comments


bottom of page