top of page

ค่าบริการจัดหาแหล่งเงินทุน (Project Finance)


ค่าบริการจัดหาแหล่งเงินทุน (Project Finance)

- 3% - 5% ของวงเงินอนุมัติ หรือแล้วแต่กรณีไป

- ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ 3%-5% ขึ้นไป ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (ชำระทันที ที่ได้รับการอนุมัติ และจดจำนอง) หรือแล้วแต่ความยากง่ายของงาน ขึ้นอยู่กับการเสนอราคา

Kommentare


bottom of page