top of page
MatchTime-Team-คุณแจ้-02.jpg

Pairoj

Wattanavarodom

ไพโรจน์ วัฒนวโรดม

ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ก่อตั้ง

match time

ความเชี่ยวชาญ

บริหารโครงการมากกว่า 100 โครงการ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก

( ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ) และพื้นที่ภาคตะวันตก ( ชะอำ-เพชรบุรี หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ) รวมเป็นมูลค่าโครงการมากกว่า 50,000 ล้านบาท

บริหารงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน งานพัฒนาโครงการ งานออกแบบ งานขออนุญาตต่าง ๆกับหน่วยงานราชการ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานบริหารขาย งานบริหารการตลาด และงานโอนกรรมสิทธิ์

ประสบการณ์

เป็นผู้บริหารระดับ Top Management ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ระดับ TOP 5 ของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งแนวราบและแนวดิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) และพื้นที่ภาคตะวันตก (ชะอำ-เพชรบุรี หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์) รวมเป็นมูลค่าโครงการมากกว่า 50,000 ล้านบาท

2559 - 2561

▪ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2559

▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

▪ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นท์ จำกัด

บริษัทในเครือ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

2553 - 2554

▪ ผู้อำนวยการสายโครงการต่างจังหวัด

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

2542 - 2552

▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาโครงการ

บริษัท แปลนเอสเตท จำกัด

ในเครือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็ม บี เค เรียลเอสเตท จำกัด

MatchTime-Team-คุณแจ้-06.jpg
MatchTime-Team-คุณแจ้-05.jpg

• หลักสตรู The Boss รุ่นที่ 81

สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI

• Director Certification Program: Program for Professional Director (DCP 202/2015)

สถาบัน IOD

• Financial Statements for Directors รุ่นที่ 24/2557 FSD

สถาบัน IOD

ประวัติการศึกษา / ฝึกอบรม

• ปริญญาโท MBA

   Marketing Management

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ปริญญาตรี

   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MatchTime-Team-คุณแจ้-04.jpg
bottom of page