top of page
ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ท่านเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใด
ท่านต้องการรับบริการในด้านใด
รูปแบบอสังหาริมทรัพย์

Thanks for submitting!

Our Service

ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน.jpg

ความเป็นไปได้ในการลงทุน

(Project Feasibility Study)

 • ให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้

 • ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

 • ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น Lifestyle กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

 • Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ GP / NP / IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

 

งานโอนกรรมสิทธิ์.jpg

งานโอนกรรมสิทธิ์

(การโอนกรรมสิทธิ์ / การขอสินเชื่อธนาคารชั้นนำ)

 • บริหารจัดการ และดำเนินงานส่วนงานโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดให้กับลูกค้า

 • บริการประสานงานกับสถาบันการเงิน ในการขอสินเชื่อให้กับผู้ซื้อภายในโครงการ (Post Finance)

 

บริการด้านพัฒนาโครงการ.jpg

บริการด้านพัฒนาโครงการ

(งานขออนุญาตต่างๆ / งานบริหารก่อสร้าง)

 • ที่ปรึกษาในการบริหาร / ขออนุญาตจัดสรร

 • ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน โอน แก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน

 • ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น จดทะเบียนซื้อขาย จดทะเบียนสิทธิการเช่า จดทะเบียนจำนอง จดทะเบียนแบ่งแยกฯลฯ

 • ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ ....

 

งานบริการด้านอื่นๆ.jpg

งานบริการด้านอื่นๆ

(Others Sevice)

 • บริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ การหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมและเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับธุรกิจของคุณนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นั่นเป็นเหตุผลที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอย่าง match time พร้อมที่จะดูแลและบริการ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและตอบโจ .....

 

บริหารงานการตลาดและการขาย.jpg

บริหารงานการตลาดและการขาย

(Marketing & Sales Management)

 • การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง Demand & Supply วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการกับคู่แข่ง

 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • จัดทีมงานขายที่เป็นมืออาชีพนั่งประจำโครงการพร้อมทั้งมีผู้จัดการงานขายเข้าไปดูแลตลอดอายุสัญญา

 • ดูแลรับผิดชอบงานระบบขายแบบครบวงจร .....

หลักสูตรอบรม.jpg

หลักสูตรฝึกอบรม

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • แนวทางการเลือกที่ดินเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดในอนาคต

 • การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงานการตลาดและศึกษากลุ่มเป้าหมาย

bottom of page