top of page

ค่าบริการ การตลาดและขายอสังหาริมทรัพย์ (Sale & Marketing)


ค่าบริการ การตลาดอสังหาริมทรัพย์

1. คิดค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือน

ราคาที่ปรึกษารายเดือน 100,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง ความยากง่ายของงาน และระยะเวลาที่ต้องทำ จ่ายก่อนการเริ่มงานในแต่ละเดือน เต็มจำนวน

2. งบประมาณการตลาด 2% - 3% ของราคาขาย ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันของตลาด และ Product อยู่ในช่วง Life cycle ช่วงไหนค่าบริการ การขายอสังหาริมทรัพย์

1. คิดค่าเงินเดือนพนักงานขาย เป็นรายเดือน

ราคาค่าเงินเดือนพนักงานขาย เป็นรายเดือนเริ่มต้น 50,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่ประจำสำนักงานขาย และระยะเวลาที่ต้องทำ จ่ายก่อนการเริ่มงานในแต่ละเดือน เต็มจำนวน

2. คอมมิชชั่นการขาย Commision Fee 3% - 5% ของราคาขายขึ้นไป ขึ้นอยู่การเงื่อนไขอื่นๆประกอบ การจ่ายเงินแบ่งจ่ายตามงวดงาน ตามใบเสนอราคาอีกครั้ง

Comments


bottom of page