top of page

ค่าบริการที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Project Consult)


ค่าบริการที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Project Consult)รูปแบบที่ 1 :

ราคาเริ่มต้นที่ 1% - 3% ของราคาขายโครงการ

แบ่งจ่ายค่าที่ปรึกษาเป็นงวดงาน ตามความคืบหน้าของงานรูปแบบที่ 2 :

คิดค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือน

ราคาที่ปรึกษารายเดือน 50,000 - 250,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง ความยากง่ายของงาน และระยะเวลาที่ต้องทำ จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จ่ายก่อนการเริ่มงานในแต่ละเดือน เต็มจำนวน

Comments


bottom of page