MatchTime-Team-คุณเจี๊ยบ-02.jpg

NITTAYA

RUNGRUENG

นิตยา รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ฝึกอบรม

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ดูแลบริหารจัดการงานสัมมนา ที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบ กิจกรรม หัวข้อและเนื้อหาที่บรรยายอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมเป็นสำคัญ ร่วมกับประสบการณ์บริหารงานการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้สามารถแข่งขันและสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประสบการณ์

2560 - 2561

▪ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2560

▪ ผู้จัดการส่วนงานการตลาด

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559

▪ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการตลาดโครงการ

บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

2551 - 2556

▪ Senior Marketing Assistant

บริษัท เคคูโดส จำกัด (Event Organize)

MatchTime-Team-คุณเจี๊ยบ-03.jpg
MatchTime-Team-คุณเจี๊ยบ-01.jpg

ประวัติการศึกษา

▪ ปริญญาตรี

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

   มหาวิทยาลัยบูรพา