top of page
MatchTime-Team-คุณเอก-03.jpg

Eakkachai

Kitchitee

เอกชัย กิจชีติ

ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารโครงการ

ความเชี่ยวชาญ

บริหารจัดการโครงการแนวราบในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่โครงการทาวน์โฮม ระดับราคา 1-3 ล้านบาท จนถึงโครงการบ้านแพง 30-100 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าโครงการมากกว่า 10,000 ล้านบาท และบริหารงานส่วนกลาง ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์

2559 - 2561

▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2559

▪ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการบ้าน

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

2551 - 2552

▪ วิศวกรภาคสนาม

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด

MatchTime-Team-คุณเอก.jpg
MatchTime-Team-คุณเอก-02.jpg

ประวัติการศึกษา / ฝึกอบรม

ปริญญาโท

   บริหารธุรกิจ (Financial & Banking Management)

   มหาวิทยาลัยสยาม

• ปริญญาตรี

   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี

   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

bottom of page